زمینم زد

گردن آویز

امروز

تابی است

از جنس طناب

همان که بازی ام داد

زمینم زد